Build an Molecule - concept questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Build an Molecule - concept questions
คำบรรยาย These concept questions could be used with a variety of activities.
วิชา เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ molecular structure, molecules, nomenclature, phet
สถานการณ์จำลอง สร้างโมเลกุล


ผู้เขียน Trish Loeblein
อีเมลล์ติดต่อ patricia.loeblein@colorado.edu
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 2/7/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 5/7/2013