Natural Selection Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Natural Selection Lab
คำบรรยาย
วิชา ชีววิทยา
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ natural selection, pedigree
สถานการณ์จำลอง การคัดเลือกตามธรรมชาติ


ผู้เขียน Melissa Savage
อีเมลล์ติดต่อ msavage@ghchs.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Granada Hills Charter High School
ส่งข้อมูลแล้ว 13/3/2011
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/3/2011