Friction demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Friction demonstration
คำบรรยาย This is a short demonstration that relates molecular motion to friction
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - ขั้นสูง, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การสาธิต
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ friction, molecular motion, phet
สถานการณ์จำลอง แรงเสียดทาน (HTML5), แรงเสียดทาน


ผู้เขียน Trish Loeblein
โรงเรียน/หน่วยงาน PhET
ส่งข้อมูลแล้ว 25/7/2009
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/9/2015