ಹೊಸ HTML5 ಆವೃತ್ತಿ

ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು HTML5 ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ! ಈ ಸಿಮ್‌ನ ಪರಂಪರೆ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನ್ನು HTML5 ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ!