កំណែ HTML5 ថ្មី

ការពិសោធន៏នេះត្រូវបានប្តូរទៅជា HTML5! កំណែចាស់នៃស៊ីមនេះមិនត្រូវបានគាំទ្រទៀតទេ។

នាំខ្ញុំទៅកំណែ HTML5!