රසායන විද්‍යාව

Screenshot of the simulation Beta Decay
Beta Decay
Screenshot of the simulation Nuclear Fission
Nuclear Fission
Screenshot of the simulation pH පරිමාණය
pH පරිමාණය
Screenshot of the simulation pH පරිමාණය : මූලික කරුණු
pH පරිමාණය : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation Radioactive Dating Game
Radioactive Dating Game
Screenshot of the simulation අණුක හැඩ
අණුක හැඩ
Screenshot of the simulation අණුවල හැඩ : මූලික කරුණු
අණුවල හැඩ : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ
අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ
Screenshot of the simulation තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
Screenshot of the simulation පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
Screenshot of the simulation  ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය
 ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය
Screenshot of the simulation බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
Screenshot of the simulation බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී
බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී
Screenshot of the simulation මවුලිකතාව
මවුලිකතාව
Screenshot of the simulation රසායනික සමීකරණ තුලනය
රසායනික සමීකරණ තුලනය
Screenshot of the simulation රැැැඑ
රැැැඑ
Screenshot of the simulation  විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම
 විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම
Screenshot of the simulation සමස්ථානික සහ පරමාණුක ස්කන්ධය
සමස්ථානික සහ පරමාණුක ස්කන්ධය
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
Screenshot of the simulation Balloons & Buoyancy
Balloons & Buoyancy
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Build a Molecule
Build a Molecule
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
Screenshot of the simulation Conductivity
Conductivity
Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
Screenshot of the simulation Double Wells and Covalent Bonds
Double Wells and Covalent Bonds
Screenshot of the simulation Davisson-Germer: Electron Diffraction
Davisson-Germer: Electron Diffraction
Screenshot of the simulation Density
Density
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
Screenshot of the simulation Neon Lights & Other Discharge Lamps
Neon Lights & Other Discharge Lamps
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Fourier: Making Waves
Fourier: Making Waves
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Models of the Hydrogen Atom
Models of the Hydrogen Atom
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
Screenshot of the simulation Microwaves
Microwaves
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation Simplified MRI
Simplified MRI
Screenshot of the simulation Photoelectric Effect
Photoelectric Effect
Screenshot of the simulation Quantum Wave Interference
Quantum Wave Interference
Screenshot of the simulation Radio Waves & Electromagnetic Fields
Radio Waves & Electromagnetic Fields
Screenshot of the simulation Reactions & Rates
Reactions & Rates
Screenshot of the simulation Reversible Reactions
Reversible Reactions
Screenshot of the simulation Rutherford Scattering
Rutherford Scattering
Screenshot of the simulation Semiconductors
Semiconductors
Screenshot of the simulation Salts & Solubility
Salts & Solubility
Screenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Stern-Gerlach Experiment
Stern-Gerlach Experiment
Screenshot of the simulation Sugar and Salt Solutions
Sugar and Salt Solutions