ශ්‍රේණියේ මට්ටම අනුව මූලික පාසැල

Screenshot of the simulation අංක ගණිතය
අංක ගණිතය
Screenshot of the simulation ආලෝක වර්තනය
ආලෝක වර්තනය
Screenshot of the simulation ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය
ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය
Screenshot of the simulation ඝර්ෂණය
ඝර්ෂණය
Screenshot of the simulation ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්
ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්
Screenshot of the simulation බල සංතුලණය
බල සංතුලණය
Screenshot of the simulation බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
Screenshot of the simulation භාග ගැලපීම
භාග ගැලපීම
Screenshot of the simulation ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation වර්ගඵලය ගොඩනඟමු
වර්ගඵලය ගොඩනඟමු
Screenshot of the simulation වර්ණ දෘෂ්ටිය
වර්ණ දෘෂ්ටිය
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
Screenshot of the simulation Density
Density
Screenshot of the simulation Eating & Exercise
Eating & Exercise
Screenshot of the simulation Electric Field Hockey
Electric Field Hockey
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Energy Skate Park
Energy Skate Park
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Estimation
Estimation
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
Screenshot of the simulation Faraday's Electromagnetic Lab
Faraday's Electromagnetic Lab
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Generator
Generator
Screenshot of the simulation Glaciers
Glaciers
Screenshot of the simulation Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Screenshot of the simulation The Greenhouse Effect
The Greenhouse Effect
Screenshot of the simulation Ladybug Motion 2D
Ladybug Motion 2D
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
Screenshot of the simulation Magnet and Compass
Magnet and Compass
Screenshot of the simulation Magnets and Electromagnets
Magnets and Electromagnets
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Masses & Springs
Masses & Springs
Screenshot of the simulation Maze Game
Maze Game
Screenshot of the simulation The Moving Man
The Moving Man
Screenshot of the simulation Natural Selection
Natural Selection
Screenshot of the simulation Pendulum Lab
Pendulum Lab
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Signal Circuit
Signal Circuit
Screenshot of the simulation Salts & Solubility
Salts & Solubility
Screenshot of the simulation Sound
Sound
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Sugar and Salt Solutions
Sugar and Salt Solutions
Screenshot of the simulation Unit Rates
Unit Rates
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference
new-ribbon Screenshot of the simulation Waves Intro
Waves Intro