උපාංගය මගින් Chromebook

Screenshot of the simulation equation-grapher
equation-grapher
Screenshot of the simulation pH පරිමාණය
pH පරිමාණය
Screenshot of the simulation pH පරිමාණය : මූලික කරුණු
pH පරිමාණය : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation අංක ගණිතය
අංක ගණිතය
Screenshot of the simulation අණුක හැඩ
අණුක හැඩ
Screenshot of the simulation අණුවල හැඩ : මූලික කරුණු
අණුවල හැඩ : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ
අම්ල-භස්ම ද්‍රාවණ
Screenshot of the simulation ආලෝක වර්තනය
ආලෝක වර්තනය
Screenshot of the simulation ඕම්ගේ නියමය
ඕම්ගේ නියමය
Screenshot of the simulation කම්බියක ප්‍රතිරෝධය
කම්බියක ප්‍රතිරෝධය
Screenshot of the simulation ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය
ගුරුත්ව බල පරීක්‍ෂණාගාරය
Screenshot of the simulation ඝර්ෂණය
ඝර්ෂණය
Screenshot of the simulation ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්
ජෝන් ට්‍රැවල්ටේජ්
Screenshot of the simulation තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
තන්තුවක ඇතිවන තරංඟ
Screenshot of the simulation ත්‍රිකෝණමිතික චාරිකාව (Trig Tour)
ත්‍රිකෝණමිතික චාරිකාව (Trig Tour)
Screenshot of the simulation නියුරෝනය
නියුරෝනය
Screenshot of the simulation පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
පරමාණුවක ආකෘතියක් නිර්මාණය කරමු
Screenshot of the simulation  ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය
 ප්‍රතික්‍රියක, ඵල හා ඉතිරි ද්‍රව්‍ය
Screenshot of the simulation පීඩනයක් යටතේ
පීඩනයක් යටතේ
Screenshot of the simulation බල සංතුලණය
බල සංතුලණය
Screenshot of the simulation බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
Screenshot of the simulation බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී
බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී
Screenshot of the simulation භාග ගැලපීම
භාග ගැලපීම
Screenshot of the simulation මවුලිකතාව
මවුලිකතාව
Screenshot of the simulation රසායනික සමීකරණ තුලනය
රසායනික සමීකරණ තුලනය
Screenshot of the simulation ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
ලිස්සා යාමේදී ඇතිවන ශක්ති වෙනස් වීම: මූලික කරුණු
Screenshot of the simulation වර්ගඵලය ගොඩනඟමු
වර්ගඵලය ගොඩනඟමු
Screenshot of the simulation වර්ණ දෘෂ්ටිය
වර්ණ දෘෂ්ටිය
Screenshot of the simulation  විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම
 විද්‍යුත් චුම්බක තරංග තුළ දී අණුවල හැසිරිම
Screenshot of the simulation සමස්ථානික සහ පරමාණුක ස්කන්ධය
සමස්ථානික සහ පරමාණුක ස්කන්ධය
Screenshot of the simulation සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර
සරල රේඛීය ප්‍රස්තාර
Screenshot of the simulation හුක් ගේ නියමය
හුක් ගේ නියමය
Screenshot of the simulation ෆැරඩේ නියමය
ෆැරඩේ නියමය
Screenshot of the simulation Area Model Algebra
Area Model Algebra
Screenshot of the simulation Area Model Decimals
Area Model Decimals
Screenshot of the simulation Area Model Introduction
Area Model Introduction
Screenshot of the simulation Area Model Multiplication
Area Model Multiplication
Screenshot of the simulation Atomic Interactions
Atomic Interactions
new-ribbon Screenshot of the simulation Blackbody Spectrum
Blackbody Spectrum
new-ribbon Screenshot of the simulation Build a Fraction
Build a Fraction
Screenshot of the simulation Buoyancy
Buoyancy
Screenshot of the simulation Calculus Grapher
Calculus Grapher
Screenshot of the simulation Capacitor Lab: Basics
Capacitor Lab: Basics
Screenshot of the simulation Charges and Fields
Charges and Fields
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC
Circuit Construction Kit: DC
Screenshot of the simulation Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab
Screenshot of the simulation Collision Lab
Collision Lab
Screenshot of the simulation Concentration
Concentration
new-ribbon Screenshot of the simulation Coulomb's Law
Coulomb's Law
Screenshot of the simulation Curve Fitting
Curve Fitting
Screenshot of the simulation Density
Density
new-ribbon Screenshot of the simulation Diffusion
Diffusion
new-ribbon Screenshot of the simulation Energy Forms and Changes
Energy Forms and Changes
Screenshot of the simulation Equality Explorer
Equality Explorer
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Basics
Equality Explorer: Basics
Screenshot of the simulation Equality Explorer: Two Variables
Equality Explorer: Two Variables
Screenshot of the simulation Estimation
Estimation
Screenshot of the simulation Expression Exchange
Expression Exchange
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Equality
Fractions: Equality
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Intro
Fractions: Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Fractions: Mixed Numbers
Fractions: Mixed Numbers
Screenshot of the simulation Function Builder
Function Builder
Screenshot of the simulation Function Builder: Basics
Function Builder: Basics
new-ribbon Screenshot of the simulation Gases Intro
Gases Intro
new-ribbon Screenshot of the simulation Gas Properties
Gas Properties
Screenshot of the simulation Gene Expression Essentials
Gene Expression Essentials
Screenshot of the simulation Geometric Optics
Geometric Optics
Screenshot of the simulation Graphing Quadratics
Graphing Quadratics
Screenshot of the simulation Graphing Slope-Intercept
Graphing Slope-Intercept
Screenshot of the simulation Gravity And Orbits
Gravity And Orbits
Screenshot of the simulation Least-Squares Regression
Least-Squares Regression
Screenshot of the simulation Lunar Lander
Lunar Lander
Screenshot of the simulation Make a Ten
Make a Ten
Screenshot of the simulation Masses and Springs
Masses and Springs
new-ribbon Screenshot of the simulation Masses and Springs: Basics
Masses and Springs: Basics
Screenshot of the simulation Molecule Polarity
Molecule Polarity
Screenshot of the simulation My Solar System
My Solar System
Screenshot of the simulation Normal Modes
Normal Modes
Screenshot of the simulation Pendulum Lab
Pendulum Lab
Screenshot of the simulation Plinko Probability
Plinko Probability
Screenshot of the simulation Projectile Motion
Projectile Motion
Screenshot of the simulation Proportion Playground
Proportion Playground
Screenshot of the simulation Radiating Charge
Radiating Charge
Screenshot of the simulation Resonance
Resonance
Screenshot of the simulation Rutherford Scattering
Rutherford Scattering
Screenshot of the simulation States of Matter
States of Matter
Screenshot of the simulation States of Matter: Basics
States of Matter: Basics
Screenshot of the simulation Stern-Gerlach Experiment
Stern-Gerlach Experiment
Screenshot of the simulation Unit Rates
Unit Rates
Screenshot of the simulation Vector Addition
Vector Addition
new-ribbon Screenshot of the simulation Wave Interference
Wave Interference