සාන්ද්රණය

සාන්ද්රණය තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • විසඳුම්
 • සාන්ද්‍රණය
 • සංතෘප්තතාව
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • විසඳුම්
 • සාන්ද්‍රණය
 • සංතෘප්තතාව
 • මවුලිකතාව
 • මවුල
 • ධාරිතාව
 • ද්‍රාව්‍යතාව

විස්තර

ඔබ රසායන ද්‍රව්‍ය සමග ජලය මිශ්‍ර කිරීම අනුව ද්‍රාවනය තම වර්ණය වෙනස් කරන ආකාරය බලන්න.ඉන්පසු සාන්ද්‍රණ මානය සමග මෞලිකතාව පරීක්ෂා කරන්න.ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය වෙනස් කල හැකි සියලුම මාර්ග මොනවාද ?ද්‍රව්‍යය මාරු කරමින් වෙනස් රසායනික ද්‍රව්‍යය සමග සසඳා බලන්න සංතෘප්ත වීමට පෙර ලඟා විය හැකි සාන්ද්‍රණ සොයාගන්න

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණයට ද්‍රාව්‍යයේ ප්‍රමාණය සහ පරිමාව අතර සබැඳියාව විස්තර කරන්න
 • ද්‍රාවණයේ වර්ණය සහ සාන්ද්‍රණය සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදි පැහැදිලි කරන්න
 • ජලය,ද්‍රාව්‍යය හෝ ද්‍රාවනය එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම, යන ක්‍රියා වලින් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරන ඕනෙම ක්‍රියාවක්(හෝ ක්‍රියාවල එකතුවක්) විස්තර කර ඒ සඳහා අනාවැකි පවසන්න
 • දෙන ලද සාන්ද්‍රනයකට අනුව ද්‍රාවනයක් සෑදීමට ක්‍රියා පිළිවෙළක් නිර්මාණය කරන්න.
 • එක සාන්ද්‍රණයක සිට තවත් සාන්ද්‍රනයකට මාරු කිරීමට ක්‍රියා පිළිවෙළක් නිර්මාණය කර තහවුරු කරන්න.
 • ද්‍රාවනයක් සන්තෘප්ත වූ විට හඳුනාගන්න .ජලය සහ ද්‍රාව්‍යය මාරු කරන විටෙක සාන්ද්‍රණය වෙනස් කිරීම සඳහා බලපාන ඕනෙම ක්‍රියාවක්(හෝ ක්‍රියාවල එකතුවක්) සඳහා අනාවැකි පවසන්න
 • .
අනුවාදය 1.3.20

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Concentration PhET – Understanding Molarity and Parameters affecting Molarity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein HS
UG-Intro
Remote
MC
Lab
Chemistry
Concentration - Clicker Questions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Chemistry
Investigation of a Solution’s Color (Qualitative) - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Guided Chemistry
Concentration - Interactive Lecture Demonstration රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro Demo Chemistry
Saturated Solutions - Interactive Lecture Demonstration රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Chemistry
Biology
Physics
Earth Science
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Physics
Chemistry
Biology
Mathematics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Physics
Mathematics
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
Demo
HW
Discuss
Guided
Lab
Mathematics
Chemistry
Physics
Astronomy
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
MS
UG-Adv
HS
K-5
Grad
HW
Discuss
Astronomy
Physics
Chemistry
Mathematics
Preguntas clicker sobre Concentración මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Yuen_ying Carpinter, Robert Parson y Trish Leoblein. Traducción de Diana López UG-Intro
HS
MC Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer MS
HS
Other Biology
Physics
Chemistry
Concentration pHet Activity Melanie Hammond HS HW
MC
Lab
Guided
Remote
Chemistry
Concentration PhET Simulation Lab Malorie Patterson MS Lab Chemistry
Other
Concentració Jordi Plana MS Lab Chemistry
Inputs and Outputs in Unit Operations Rune Mathisen HS Lab Chemistry
Physics
Concentration PhET WebLab Melissa Venable HS Lab Chemistry
Student Guide for PhET - Concentration in html5 Brian Libby MS
HS
Guided
HW
Chemistry
Concentration Lab with Molarity Calculations Russell Sears UG-Intro
HS
Guided
Lab
HW
Chemistry
Moodle et PhetColorado Claude Divoux HS Lab
MC
Guided
Physics
Chemistry
Concentration Umberto Cannella MS
HS
Lab
Guided
HW
Chemistry
Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner Rune Mathisen HS Lab Physics
Chemistry
Pådrag og utgangar i einingsoperasjonar Rune Mathisen HS Lab Physics
Chemistry
Soluções Químicas Inaiá Lopes MS Guided Chemistry
Trabalho em grupo: Diluição Adriano Pires de Lemos HS Guided Chemistry
Solubilidad Antonio Gildardo Guerrero Cervantes HS Guided
MC
Demo
Discuss
Lab
Chemistry
Physics
Biology
Mathematics
soluciones químicas Katy Paola Pérez Palencia, Julio César Páez García HS
MS
Guided
Lab
Chemistry
Biology

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Përqëndrimi
Basque All Euskara Download Run now Kontzentrazioa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 浓度
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Concentration_濃度
Dutch All Nederlands Download Run now Concentratie
Estonian All Eesti Download Run now Kontsentratsioon
Finnish All suomi Download Run now Konsentraatio
French All français Download Run now Concentration
Georgian All ქართული Download Run now კონცენტრაცია
Hebrew All עברית Download Run now ריכוז
Hindi All हिंदी Download Run now सांद्रता 
Hungarian All magyar Download Run now Koncentráció
Irish All Gaeilge Download Run now Tiúchan
Italian All italiano Download Run now Concentrazione
Japanese All 日本語 Download Run now 濃度
Kannada All Kannada Download Run now ಕೇ೦ದ್ರೀಕರಣ
Kazakh All Kazakh Download Run now Молярлық концентрация
Korean All 한국어 Download Run now 농도
Latvian All Latviešu Download Run now Koncentrācija
Marathi All मराठी Download Run now कॉन्संट्रेशन (संहति)
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Концентрац
Oriya All Oriya Download Run now ଗାଢତା
Persian All فارسی Download Run now غلظت
Polish All polski Download Run now Stężenie
Portuguese All português Download Run now Concentração
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Concentração
Russian All русский Download Run now Молярная концентрация
Serbian All Српски Download Run now Концентрација
Slovak All Slovenčina Download Run now Koncentrácia
Slovenian All Slovenščina Download Run now Koncentracija
Swahili All Swahili Download Run now Kikolezo
Swedish All svenska Download Run now Koncentration
Tamil All Tamil Download Run now செறிவு
Telugu All Telugu Download Run now ఏకాగ్రత
Thai All ไทย Download Run now ความเข้มข้น
Turkish All Türkçe Download Run now Derişim
Ukrainian All українська Download Run now Концентрація ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Nồng độ
අරාබි All العربية Download Run now التركيز
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Concentration
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Συγκέντρωση
චෙක් All čeština Download Run now Koncentrace
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Konzentration
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Koncentration
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Koncentracija
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Concentración ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Concentración
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Concentración
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Concentración de una disolución

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Julia Chamberlain (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Royal Society of Chemistry