Graphing Slope-Intercept

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Graphing Slope-Intercept තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • Slope-Intercept Form
 • ඒකජ සමීකරණ ප්‍රස්තාරගත කිරීම.

අන්තර්ගතය

 • Slope-Intercept Form
 • ඒකජ සමීකරණ ප්‍රස්තාරගත කිරීම.

විස්තර

Explore slope-intercept form of a line. Connect the slope and y-intercept to the equation of the line. Challenge yourself in the line game!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Graph a line given an equation in slope-intercept form.
 • Write an equation in slope-intercept form given a graphed line.
 • Predict how changing the values in a linear equation will affect the graphed line.
 • Predict how changing the graphed line will affect the equation.

Standards Alignment

Common Core - Math

8.EE.B.6
Use similar triangles to explain why the slope m is the same between any two distinct points on a non-vertical line in the coordinate plane; derive the equation y = mx for a line through the origin and the equation y = mx + b for a line intercepting the vertical axis at b.
8.EE.C.8a
Understand that solutions to a system of two linear equations in two variables correspond to points of intersection of their graphs, because points of intersection satisfy both equations simultaneously.
8.EE.C.8b
Solve systems of two linear equations in two variables algebraically, and estimate solutions by graphing the equations. Solve simple cases by inspection. For example, 3x + 2y = 5 and 3x + 2y = 6 have no solution because 3x + 2y cannot simultaneously be 5 and 6.
8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
අනුවාදය 1.1.9

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Games Remote Lesson ideas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Trish Loeblein MS
HS
K-5
UG-Intro
HW
Remote
Chemistry
Physics
Mathematics
Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry HS
MS
Remote
Guided
Mathematics
Exploring Solving Systems of Linear Equations රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Mary Burr MS Discuss
Guided
Mathematics
Pendiente-Intersección Lección y Hoja de Actividades රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Amanda McGarry (Traducción por Mayra Tavares) HS
MS
Remote
Guided
Mathematics
Middle School Math Sim Alignment මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS Other Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Mathematics
Biology
Chemistry
Physics
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López UG-Intro
HS
Other Physics
Mathematics
Chemistry
Graphing Slope Intercept Fernanda Saavedra MS Guided
Lab
Mathematics
GEOMETRIA ANALÍTICA ENVOLVENDO O ESTUDO DA RETA Cícera Fernandes; Francisco Regis Vieira Alves Other Lab Mathematics
PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept Carolyn Felknor MS Guided Mathematics
Graphing Systems of Equations Brock Atwood, Amanda Kurjak, Chelsea Tattershall MS Guided Mathematics
Plano Cartesiano e Par Ordenado Eugeniano Brito Martins K-5 Lab
HW
Discuss
Mathematics
Inclinação e Intersecção Wagner Costa HS Discuss
Guided
Other
Mathematics
Função do 1° grau Rosalide Carvalho de Sousa e Francisco Régis Vieira Alves HS Other Mathematics
Retas e seus conceitos Italândia Ferreira de Azevedo e Francisco Régis Vieira Alves HS Lab Mathematics
Estudo de Pontos no plano Thamires Silva Aquino de Souza e Francisco Régis Vieira Alves MS Guided Mathematics
Explorando sistemas de ecuaciones lineales Mary Burr y Jeffrey Bush, traducido al español por Diana López HS
MS
Guided Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Paraqitja grafike e funksionit në trajtën eksplicite
Basque All Euskara Download Run now Maldaren adierazpen grafikoa
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 绘图:斜率与截距
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距
Dutch All Nederlands Download Run now Tekenen van helling-interval
French All français Download Run now Représenter à partir de l'équation réduite
Hindi All हिंदी Download Run now आलेख :  ढाल -अंतःखंड 
Hungarian All magyar Download Run now Egyenes: meredekség-tengelymetszet
Italian All italiano Download Run now Rappresentazione Pendenza-Intercetta
Japanese All 日本語 Download Run now 一次関数の傾きと切片
Kazakh All Kazakh Download Run now Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі
Korean All 한국어 Download Run now 그래프 기울기-절편
Lao All Lao Download Run now ເສັ້ນສະແດງຕັດຄວາມເນີ້ງ
Latvian All Latviešu Download Run now Taisnes vienādojuma attēlošana
Maori All Maori Download Run now Te Rōnaki me te Pūtahi Kauwhata
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Налуу-Хэрчимийн График
Persian All فارسی Download Run now نمودار شیب - تقاطع
Polish All polski Download Run now Proste: nachylenie, przecięcie z osią
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Inclinação e Intersecção
Russian All русский Download Run now Уравнение прямой с угловым коэффициентом
Serbian All Српски Download Run now Права-нагиб-одсечак
Slovak All Slovenčina Download Run now Smernica-Priesečník grafu
Swedish All svenska Download Run now Räta linjens ekvation 1
Turkish All Türkçe Download Run now Eğim-Kesişim Çizimi
Ukrainian All українська Download Run now Лінійна функція. Кутовий коефіцієнт ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Uzbek All Uzbek Download Run now To‘g‘ri chiziq grafigini chizish
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đồ thị độ dốc - đoạn chắn
අරාබි All العربية Download Run now تمثيل تقاطع الميل بيانياً
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Γραφική παράσταση ανάσχεσης κλίσης
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Steigung und Achsenabschnitt
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Graftegning, hældning og skæring
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Prava-nagib-odsječak
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Graficando Rectas Pendiente-Intersección ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Representación Intercepto-Pendiente
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Graficando Rectas Pendiente-Intersección ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry (lead)
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Kathy Perkins
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js