Function Builder: Basics

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Function Builder: Basics තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • කාර්යයන්
 • පරිණාමනය
 • පටිපාටිගත යුගල

අන්තර්ගතය

 • කාර්යයන්
 • පරිණාමනය
 • පටිපාටිගත යුගල

විස්තර

Play with functions while you ponder Art History. Look for patterns, then apply what you learned on the Mystery screen!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Define a function as a rule relating each input to exactly one output and predictably acting on inputs
 • Predict outputs of a function using given inputs
 • Compose functions to create a new function
 • Determine which functions are geometric transformations

Standards Alignment

Common Core - Math

8.F.A.1
Understand that a function is a rule that assigns to each input exactly one output. The graph of a function is the set of ordered pairs consisting of an input and the corresponding output.1
HSF-BF.A.1c
(+) Compose functions. For example, if T(y) is the temperature in the atmosphere as a function of height, and h(t) is the height of a weather balloon as a function of time, then T(h(t)) is the temperature at the location of the weather balloon as a function of time.
HSF-BF.B.4
Find inverse functions.
අනුවාදය 1.0.14

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Funky Functions රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Mary Burr MS Discuss
Guided
Mathematics
Funciones divertidas රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Mary Burr (Traducción por Mayra Tavares) MS Guided
Discuss
Mathematics
Middle School Math Sim Alignment මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS Other Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Physics
Chemistry
Biology
Mathematics
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
K-5
HW
Lab
Discuss
Demo
Guided
Mathematics
Chemistry
Physics
Astronomy
Defining Functions Amy Goodman K-5 HW
Lab
Mathematics
Testando o PhET Carlos Santi UG-Intro Lab Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Krijues Funksioni: Bazat
Basque All Euskara Download Run now Funtzio-sortzailea: oinarrizkoak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 函数构造器:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Function Builder: Basics_函數:基礎
Dutch All Nederlands Download Run now Functiebouwer: eenvoudig
French All français Download Run now Constructeur de fonctions: Les bases
Hungarian All magyar Download Run now Függvényépítő - alapok
Italian All italiano Download Run now Costruisci una funzione: introduzione
Japanese All 日本語 Download Run now マジックスコープ: ベーシック版
Kazakh All Kazakh Download Run now Функцияналдық тәуелділік негіздері
Korean All 한국어 Download Run now 함수제조기: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now Funkciju veidošana: Pamati
Marathi All मराठी Download Run now फ़ंक्शन बिल्डर
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Persian All فارسی Download Run now سازندۀ تابع: مقدمات
Polish All polski Download Run now Tworzenie funkcji - podstawy
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Construtor de Funções: Básico
Russian All русский Download Run now Основы функциональной зависимости
Serbian All Српски Download Run now Градитељ једначина: основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Tvorba funkcií: základy
Swedish All svenska Download Run now Skapa funktioner: grunder
Turkish All Türkçe Download Run now Fonksiyon Oluştur: Temel Düzey
Ukrainian All українська Download Run now Побудова функцій. Основи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hàm số: phần cơ bản
අරාබි All العربية Download Run now انشاء الدالّة: أساسيات
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Δημιουργός συναρτήσεων: τα βασικά
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Funktionen Düse (Einstieg)
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Funktions-bygger: Basis
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Graditelj jednačina: osnove
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Generador de funciones: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Creador de Funciones:Conceptos Básicos
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Generador de Funciones: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Chris Malley (developer)
 • Amy Hanson
 • Karina K. R. Hensberry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid
 • Beth Stade
 • David Webb
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • BigInteger-cda5bcc.js
 • BigRational-8f8c2fa.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js