Equality Explorer: Basics

මෙම අනුහුරුකරණ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැත. එසේ වුවද ඔබට ඉංග්‍රීසි අනුවාදයට පහතින් ප්‍රවේශ විය හැකිය

Equality Explorer: Basics තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • Equations
 • Inequalities
 • සමානුපාතික තර්කනය

අන්තර්ගතය

 • Equations
 • Inequalities
 • සමානුපාතික තර්කනය

විස්තර

Explore what it means for a mathematical statement to be balanced or unbalanced by interacting with objects on a balance. Find all the ways to balance cats and dogs or apples and oranges.

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • Use a balance model to solve an equation for an unknown, and justify your strategies for solving
 • Use proportional reasoning to determine the value of a single object

Standards Alignment

Common Core - Math

6.EE.B.5
Understand solving an equation or inequality as a process of answering a question: which values from a specified set, if any, make the equation or inequality true? Use substitution to determine whether a given number in a specified set makes an equation or inequality true.
6.EE.B.6
Use variables to represent numbers and write expressions when solving a real-world or mathematical problem; understand that a variable can represent an unknown number, or, depending on the purpose at hand, any number in a specified set.
7.EE.B.3
Solve multi-step real-life and mathematical problems posed with positive and negative rational numbers in any form (whole numbers, fractions, and decimals), using tools strategically. Apply properties of operations to calculate with numbers in any form; convert between forms as appropriate; and assess the reasonableness of answers using mental computation and estimation strategies. For example: If a woman making $25 an hour gets a 10% raise, she will make an additional 1/10 of her salary an hour, or $2.50, for a new salary of $27.50. If you want to place a towel bar 9 3/4 inches long in the center of a door that is 27 1/2 inches wide, you will need to place the bar about 9 inches from each edge; this estimate can be used as a check on the exact computation.
7.EE.B.4
Use variables to represent quantities in a real-world or mathematical problem, and construct simple equations and inequalities to solve problems by reasoning about the quantities.
8.EE.C.7
Solve linear equations in one variable.
8.EE.C.7a
Give examples of linear equations in one variable with one solution, infinitely many solutions, or no solutions. Show which of these possibilities is the case by successively transforming the given equation into simpler forms, until an equivalent equation of the form x = a, a = a, or a = b results (where a and b are different numbers).
8.EE.C.8
Analyze and solve pairs of simultaneous linear equations.
HSA-CED.A.1
Create equations and inequalities in one variable and use them to solve problems. Include equations arising from linear and quadratic functions, and simple rational and exponential functions.
HSA-CED.A.3
Represent constraints by equations or inequalities, and by systems of equations and/or inequalities, and interpret solutions as viable or nonviable options in a modeling context. For example, represent inequalities describing nutritional and cost constraints on combinations of different foods.
HSA-REI.A.1
Explain each step in solving a simple equation as following from the equality of numbers asserted at the previous step, starting from the assumption that the original equation has a solution. Construct a viable argument to justify a solution method.
HSA-REI.B.3
Solve linear equations and inequalities in one variable, including equations with coefficients represented by letters.
අනුවාදය 1.0.12

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Introducción a la igualdad රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Guided
Lab
HW
Mathematics
Middle School Math Sim Alignment මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Amanda McGarry MS Other Mathematics
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
MS
Other Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
MS
Demo
Guided
HW
Discuss
Lab
Mathematics
Physics
Astronomy
Chemistry
Sarrera berdinketara José Manuel López Irastorza HS
MS
Guided Mathematics
Equality Explorer: Homework + Class Venn Diagram Becca Kreidler MS
HS
HW Mathematics
Explorador da igualdade: básico Ana Maria Silva Guedes e Francisco Regis Vieira Alves MS Lab Mathematics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Hulumtues barazishë: Bazat
Basque All Euskara Download Run now Berdintasun-esploratzailea: oinarrizkoak
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 等式探索:基础
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Equality Explorer: Basics_探索等式:基礎
Croatian All hrvatski Download Run now Istraživanje jednadžbi: Osnove
Dutch All Nederlands Download Run now Ontdek gelijkheid: eenvoudig
French All français Download Run now Explorateur d'équations : les bases
Gujarati All Gujarati Download Run now સમીકરણ સમાનતા શોધક: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Hindi All हिंदी Download Run now समानता का पता करें : मूल बातें 
Hungarian All magyar Download Run now Egyenlőségvizsgálat: alapok
Italian All italiano Download Run now Esplora le uguaglianze: introduzione
Japanese All 日本語 Download Run now つり合いを作ろう:ベーシック
Kazakh All Kazakh Download Run now Теңдік: Негіздері
Korean All 한국어 Download Run now 등식 연습하기: 기초
Latvian All Latviešu Download Run now Vienādību pētīšana: Pamati
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Persian All فارسی Download Run now کاوشگر برابری: مقدمات
Polish All polski Download Run now Poznajemy równania - podstawy
Portuguese All português Download Run now Explorador de Igualdades: Noções Básicas
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Explorador da Igualdade: Básico
Russian All русский Download Run now Равенства: Основы
Serbian All Српски Download Run now Истраживач једначина: Основе
Slovak All Slovenčina Download Run now Skúmanie rovnosti: Základy
Swedish All svenska Download Run now Utforska likheter: Grunder
Turkish All Türkçe Download Run now Eşitlik Gezgini: Temel Bilgiler
Ukrainian All українська Download Run now Дослідник рівностей. Основи ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Đẳng thức: những điều cơ bản
අරාබි All العربية Download Run now مستكشف المساواة: أساسيات
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Εξερευνητής εξισώσεων: τα βασικά
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Gleichheit schaffen: Grundlagen
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Ligevægts-visning: Basis
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Istraživač jednačina: Osnove
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Explorador de Igualdades: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Explorador de Igualdad: Fundamentos
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Explorador de Igualdades: Intro ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Chris Malley (developer)
 • Diana López Tavares
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Argenta Price
 • Beth Stade
 • David Webb
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js