350 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල ohm's law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්