95 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල newton's laws

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්