323 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල hooke's law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්