233 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල charles's law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්