63 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Selección natural

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්