366 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Newton's 1st Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්