638 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Moviment parabòlic. Composició de moviments.

ක්‍රියාකාරකම්