369 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Hooke's law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්