328 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Gay-Lussac's Law Gas Laws

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්