ප්‍රධාන අන්තර්ගතයට යන්න
විද්‍යාව හා ගණිතය සඳහා අන්තර්ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ
මිලියන 360 කට වඩා අනුහුරුකරණ යවා ඇත.
අනුහුරුකරණ සමග ක්‍රීඩා ගුරුවරුන් ලියාපදිංචි වන්න
< >
PhET යනු කුමක්ද?

නොබෙල් ත්‍යාගලාභී Carl Wieman විසින් 2002 දී කොලරාඩෝ බෝල්ඩර් විශ්ව විද්‍යාලයේදී ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද PhET අන්තර්ක්‍රියාකාරී අනුහුරුකරණ ව්‍යාපෘතිය මගින් විද්‍යාව සහ ගණිතයට අදාලවූ නිදහස් අනුහුරුකරණ නිර්මාණය කරන ලදී .මේම අනුහුරුකරණ පුළුල් අධ්‍යාපනයක් සඳහා පාදක වූ ඒවා වේ . පර්යේෂණ සහ සිසුන්ට ගවේෂණය කර සොයාගැනීම් කළහැකි ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් වැනි පරිසරයක් තුලින් මේ සඳහා යොමු කිරීමට සලසා ඇත.

අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් විමසා ඉගෙනගන්න

ඉගැන්වීම් සම්පත්
ක්‍රියාකාරකම් ගවේෂණය
ඔබගේ ක්‍රියාකාරකම් බෙදාගන්න
PhET භාවිතා කිරීම සඳහා ඉඟි
අද පරිත්යාග කරන්න
ඔබ වැනි අධ්යාපනඥයින් ද ඇතුළුව අපගේ අනෙකුත් දායකයන්.