Conservation of Linear Momentum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Conservation of Linear Momentum
वर्णन conservation of linear momentum. type of collision.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Conservation, Linear Momentum, elastic, inelastic
सादश्य Collision Lab (HTML5)


लेखक Hanwa Alketbi
शाळा/संस्था university of Sharjah
दाखल दिनांक 4/22/21
आद्यवत 4/22/21