2-Point Source Interference Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक 2-Point Source Interference Lab
वर्णन Use the simulation to test the 2-Point source interference equations.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Remote Learning, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Waves, double slit
सादश्य Wave Interference (HTML5)


लेखक V Brdarevic
शाळा/संस्था Saltfleet DHS
दाखल दिनांक 2/10/21
आद्यवत 2/10/21