Dinámica de Fluidos.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Dinámica de Fluidos.
वर्णन En esta práctica se trabajará la presión absoluta y manómetrica, también busca establecer la ecuación de continuidad, Bernoulli y Torricelli.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Bernoulli, Presión absoluta, Torricelli, caudal, continuidad, presión manometrica
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Mario Platero
शाळा/संस्था Universidad Politécnica de El Salvador
दाखल दिनांक 5/13/19
आद्यवत 5/13/19