UNIDAD3 S15 L1 Oersted


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक UNIDAD3 S15 L1 Oersted
वर्णन Esta actividad está diseñada para reproducir el experimento de Oersted que fue la base del electromagnetismo.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द ELECTROIMAN OERSTED
सादश्य चुंबक आणि विद्युतचुंबक


लेखक FRANCISCO CRUZ CANTU
शाळा/संस्था SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
दाखल दिनांक 4/26/19
आद्यवत 11/13/20