VISIONE DEI COLORI


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक VISIONE DEI COLORI
वर्णन Una proposta per l'attività di laboratorio per studiare la composizione dei colori e la visione del colori.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Italian
खुणेचे शब्द RGB, cervello, colori, filtro, lampada, occhi, visione
सादश्य रंग ओळख (HTML5)


लेखक Natasha Samousenko
शाळा/संस्था Technical School
दाखल दिनांक 5/4/18
आद्यवत 5/4/18