Intro to creating a simple series DC circuit


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Intro to creating a simple series DC circuit
वर्णन Students use phet.colorado.edu simulator to create a series DC circuit and use ammeter and voltmeter to measure volts/amps for the circuit.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द DC, circuit, series
सादश्य DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Larry Hansen
शाळा/संस्था Nay Ah Shing School
दाखल दिनांक 2/20/18
आद्यवत 2/20/18