Atividade de hidróstática


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Atividade de hidróstática
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द densidade, empuxo, hidrostática
सादश्य घनता


लेखक João Batista da Silva; Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था PROFESSOR
दाखल दिनांक 7/4/17
आद्यवत 4/8/18