Eating and Exercise Simulation Activity


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Eating and Exercise Simulation Activity
वर्णन This activity gives the user a chance to explore, explain, and apply the concepts learned throughout the Eating and Exercise Simulation.
विषय इतर, जीवशास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार Guided Activity
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द eating, exercise, healthy choices
सादश्य खाणे आणि व्यायाम


लेखक Samantha Goldstein
संपर्क ईमेल sammig118@aol.com
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 3/23/17
आद्यवत 3/23/17