Energy Skatepark!


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energy Skatepark!
वर्णन Students follow the handout directions to complete the guided lab while using the Energy Skatepark simulator.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द kinetic energy, potential energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक Jamie Schoenberger
शाळा/संस्था Windermere Preparatory School
दाखल दिनांक 5/31/16
आद्यवत 5/31/16