Rangkaian Kapasitor Zoewono


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Rangkaian Kapasitor Zoewono
वर्णन Rangkaian kapasitor terdiri dari rangkaia seri dan rangkaian parallel. Kunci dari rangkaian seri adalah muatan yang mengalir pada tiap-tiap kapasitor besarnya sama dan kunci untuk rangkaian parallel adalah tegangan pada tiap-tiap kapasitor besarnya sama.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Rangkaian Kapasitor
सादश्य कपॅसिटर प्रयोगशाळा


लेखक zoewono syahputra
शाळा/संस्था SMA N 1 Lendah
दाखल दिनांक 3/29/16
आद्यवत 3/29/16