Measuring waves using wave on a string model


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Measuring waves using wave on a string model
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Wavelength, amplitude, wave speed
सादश्य दोरी वरील लाट


लेखक Richard Knights
शाळा/संस्था Aloha College Marbella
दाखल दिनांक 9/13/15
आद्यवत 9/13/15