Force, Mass, Acceleration


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Force, Mass, Acceleration
वर्णन Students explore the relationship between force and acceleration. They derive the F=ma equation.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द 2nd Law, Acceleration, Force, Inertia
सादश्य Forces and Motion: Basics


लेखक CL Stephenson
शाळा/संस्था DISD
दाखल दिनांक 10/20/14
आद्यवत 10/21/14