Work Energy on a Ramp


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Work Energy on a Ramp
वर्णन
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द friction, inclined plane, kinetic energy, motion, potential energy, work
सादश्य The Ramp


लेखक Kristy Bibbey
शाळा/संस्था Poudre High School
दाखल दिनांक 4/6/14
आद्यवत 4/14/14