Laboratorio - Circuito Eléctrico


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratorio - Circuito Eléctrico
वर्णन - Construcción de Circuito en Serie - Construcción de Circuito en Paralelo
विषय भू विज्ञान
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Peru)
खुणेचे शब्द Circuito eléctrico, Circuito en Paralelo, Circuito en serie
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक D. Ricardo Chunga
शाळा/संस्था School
दाखल दिनांक 3/18/14
आद्यवत 3/18/14