Universal Gravitation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Universal Gravitation
वर्णन
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Angular Momentum, Escape Speed, Keppler's third Law, Moment of Inertia, Universal gravitation
सादश्य गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा, चंदावरोहण, माझी सूर्यमाला


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 1/27/11
आद्यवत 1/27/11