Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Torque, Moment of Inertia, and Angular Momentum
वर्णन was written for 1.08 version
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा, संकल्पना प्रश्न
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द angular momentum, moment of inertia, torque
सादश्य Torque


लेखक Sarah Stanhope
शाळा/संस्था Easley High School
दाखल दिनांक 2/24/10
आद्यवत 3/13/12