Introduction to the Online Mass-Spring Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Introduction to the Online Mass-Spring Lab
वर्णन
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द energies, mass on spring, oscillations, springs
सादश्य Masses & Springs


लेखक Joe Redish
संपर्क ईमेल redish@umd.edu
शाळा/संस्था U. of MD
दाखल दिनांक 4/6/08
आद्यवत 4/6/08