Resistance in a Wire


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Resistance in a Wire
वर्णन To learn about how the resistance of a wire if affected by its resistivity, length and area.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Circuits, Electricity
सादश्य Resistance in a Wire


लेखक Gretchen Swanson
शाळा/संस्था Columbine High School
दाखल दिनांक 5/6/07
आद्यवत 9/18/07