Lenses and their Images


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lenses and their Images
वर्णन Students will locate and describe the image that is seen through a lens, both with an actual lens and with the PHET simulation.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Optics
सादश्य पकाशीय भूमिती


लेखक Stephan Graham, Mr. Cory Gaines
शाळा/संस्था Arrupe Jesuit High School
दाखल दिनांक 4/20/07
आद्यवत 4/20/07