CCK - Series & Parallel - Current Flow


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक CCK - Series & Parallel - Current Flow
वर्णन This activity shows the basic differences between serries and parallel curcuits.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Heat, Stat Mech, Thermo
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त)


लेखक Steve Reeves
शाळा/संस्था Standley Lake High School
दाखल दिनांक 7/28/05
आद्यवत 8/7/05