Хими

Screenshot of the simulation pH Хуваарь
pH Хуваарь
Screenshot of the simulation pH Хуваарь: Үндсэн
pH Хуваарь: Үндсэн
Screenshot of the simulation Quantum Bound States
Quantum Bound States
Screenshot of the simulation Альфа Задрал
Альфа Задрал
Screenshot of the simulation Атом Угсрах
Атом Угсрах
Screenshot of the simulation Атомын харилцан үйлчлэл
Атомын харилцан үйлчлэл
Screenshot of the simulation Бетта Задрал
Бетта Задрал
Screenshot of the simulation Бийрийн хуулийн Лаб
Бийрийн хуулийн Лаб
Screenshot of the simulation Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
Screenshot of the simulation Давс ба Уусмал
Давс ба Уусмал
Screenshot of the simulation Дамжуулалт
Дамжуулалт
Screenshot of the simulation Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц
Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц
Screenshot of the simulation Изотопууд ба Атомын Масс
Изотопууд ба Атомын Масс
Screenshot of the simulation Квант Долгионы Интерференц
Квант Долгионы Интерференц
Screenshot of the simulation Концентрац
Концентрац
Screenshot of the simulation Кулоны Хууль
Кулоны Хууль
Screenshot of the simulation Лазерууд
Лазерууд
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв
Материйн Төлөв
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв: Үндсэн
Материйн Төлөв: Үндсэн
Screenshot of the simulation Микро долгион
Микро долгион
Screenshot of the simulation Молекул Байгуулалт
Молекул Байгуулалт
Screenshot of the simulation Молекул ба Гэрэл 
Молекул ба Гэрэл 
Screenshot of the simulation Молекул байгуулалт: Үндсэн
Молекул байгуулалт: Үндсэн
Screenshot of the simulation Молекул байгуулах
Молекул байгуулах
Screenshot of the simulation Молекулын Туйлшрал
Молекулын Туйлшрал
Screenshot of the simulation Молийн хэмжээ
Молийн хэмжээ
Screenshot of the simulation Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл
Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Нэвчилт
Нэвчилт
Screenshot of the simulation Нягт
Нягт
Screenshot of the simulation Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон
Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон
Screenshot of the simulation Резерфордын Сарнил
Резерфордын Сарнил
Screenshot of the simulation Сав ба Энерги
Сав ба Энерги
Screenshot of the simulation Сахар ба Давсны Уусмал
Сахар ба Давсны Уусмал
Screenshot of the simulation Урвал ба Тооцоо
Урвал ба Тооцоо
Screenshot of the simulation Устөрөгчийн Атомын Загвар
Устөрөгчийн Атомын Загвар
Screenshot of the simulation Фотоцахилгаан Үзэгдэл
Фотоцахилгаан Үзэгдэл
Screenshot of the simulation Фурьей: Долгион хийх
Фурьей: Долгион хийх
Screenshot of the simulation Хагас дамжуулагч
Хагас дамжуулагч
new-ribbon Screenshot of the simulation Хар биеийн Спектр
Хар биеийн Спектр
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийн Шинж
Хийн Шинж
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийтэй Танилц
Хийтэй Танилц
Screenshot of the simulation Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх
Screenshot of the simulation Хоёр нүх ба
Хоёр нүх ба
Screenshot of the simulation Хялбаршуулсан MRI
Хялбаршуулсан MRI
Screenshot of the simulation Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө
Screenshot of the simulation Хүчил-Суурийн Уусмал
Хүчил-Суурийн Уусмал
Screenshot of the simulation Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом
Screenshot of the simulation Цөмийн Хуваагдал
Цөмийн Хуваагдал
Screenshot of the simulation Чавхдасны Долгион
Чавхдасны Долгион
Screenshot of the simulation Шаар ба цахилгаан статик
Шаар ба цахилгаан статик
Screenshot of the simulation Штерна-Герлахийн Туршилт
Штерна-Герлахийн Туршилт
new-ribbon Screenshot of the simulation Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Screenshot of the simulation Эргэх Урвал
Эргэх Урвал