Төхөөрөмжөөр iPad/Таблет

Screenshot of the simulation pH Хуваарь
pH Хуваарь
Screenshot of the simulation pH Хуваарь: Үндсэн
pH Хуваарь: Үндсэн
Screenshot of the simulation Plinko магадлалын түгэлт
Plinko магадлалын түгэлт
Screenshot of the simulation Арвыг Үүсгэх
Арвыг Үүсгэх
Screenshot of the simulation Арифметик
Арифметик
Screenshot of the simulation Атом Угсрах
Атом Угсрах
Screenshot of the simulation Атомын харилцан үйлчлэл
Атомын харилцан үйлчлэл
Screenshot of the simulation Бийрийн хуулийн Лаб
Бийрийн хуулийн Лаб
Screenshot of the simulation Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархай: Тайлбар
Бутархай: Тайлбар
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархай: Тэнцэтгэл
Бутархай: Тэнцэтгэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархай: Холимог Тоо
Бутархай: Холимог Тоо
new-ribbon Screenshot of the simulation Бутархайг Бүтээх
Бутархайг Бүтээх
Screenshot of the simulation Бутархайн Харьцуулалт
Бутархайн Харьцуулалт
Screenshot of the simulation Генийг Илэрхийлэх Зүйлс
Генийг Илэрхийлэх Зүйлс
Screenshot of the simulation Гравитац Ба Орбит
Гравитац Ба Орбит
Screenshot of the simulation Гравитацийн хүчний лаборатори
Гравитацийн хүчний лаборатори
Screenshot of the simulation Гукийн хууль
Гукийн хууль
Screenshot of the simulation Гэрлийн хугарал
Гэрлийн хугарал
Screenshot of the simulation Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл
Screenshot of the simulation Даралтын Үйлчлэл
Даралтын Үйлчлэл
Screenshot of the simulation Динамикийн үндэс
Динамикийн үндэс
new-ribbon Screenshot of the simulation Долгионы Интерференц
Долгионы Интерференц
Screenshot of the simulation Дугуйт тэшүүрийн талбай
Дугуйт тэшүүрийн талбай
Screenshot of the simulation Жон Травольт
Жон Травольт
Screenshot of the simulation Изотопууд ба Атомын Масс
Изотопууд ба Атомын Масс
Screenshot of the simulation Квадрат Функцын График
Квадрат Функцын График
Screenshot of the simulation Конденсатортай лаборатори: Үндэс
Конденсатортай лаборатори: Үндэс
Screenshot of the simulation Концентрац
Концентрац
Screenshot of the simulation Кулоны Хууль
Кулоны Хууль
Screenshot of the simulation Масс ба Пүрш
Масс ба Пүрш
new-ribbon Screenshot of the simulation Масс ба Пүрш: Үндсэн
Масс ба Пүрш: Үндсэн
Screenshot of the simulation Математик дүүжингийн лаборатори
Математик дүүжингийн лаборатори
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв
Материйн Төлөв
Screenshot of the simulation Материйн Төлөв: Үндсэн
Материйн Төлөв: Үндсэн
Screenshot of the simulation Молекул Байгуулалт
Молекул Байгуулалт
Screenshot of the simulation Молекул ба Гэрэл 
Молекул ба Гэрэл 
Screenshot of the simulation Молекул байгуулалт: Үндсэн
Молекул байгуулалт: Үндсэн
Screenshot of the simulation Молекулын Туйлшрал
Молекулын Туйлшрал
Screenshot of the simulation Молийн хэмжээ
Молийн хэмжээ
Screenshot of the simulation Налуу-Хэрчимийн График
Налуу-Хэрчимийн График
Screenshot of the simulation Нейрон
Нейрон
new-ribbon Screenshot of the simulation Нэвчилт
Нэвчилт
Screenshot of the simulation Нэгжийн харьцаа
Нэгжийн харьцаа
Screenshot of the simulation Омын хууль
Омын хууль
Screenshot of the simulation Резерфордын Сарнил
Резерфордын Сарнил
Screenshot of the simulation Талбай байгуулагч
Талбай байгуулагч
Screenshot of the simulation Талбайн Загвар Бутархайгаар
Талбайн Загвар Бутархайгаар
Screenshot of the simulation Талбайн Загварын Танилцуулга
Талбайн Загварын Танилцуулга
Screenshot of the simulation Талбайн Загварын Үржвэр
Талбайн Загварын Үржвэр
Screenshot of the simulation Талбайн загварын Алгебр
Талбайн загварын Алгебр
Screenshot of the simulation Тригно Аян
Тригно Аян
Screenshot of the simulation Тэнцвэрийн хууль
Тэнцвэрийн хууль
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах
Тэнцэтгэл Судлах
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч
Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч
Screenshot of the simulation Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн
Screenshot of the simulation Фарадейн хууль
Фарадейн хууль
Screenshot of the simulation Хамаарлын Тоглоомын талбай
Хамаарлын Тоглоомын талбай
Screenshot of the simulation Хамгийн бага Квадратын Регресс
Хамгийн бага Квадратын Регресс
new-ribbon Screenshot of the simulation Хар биеийн Спектр
Хар биеийн Спектр
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийн Шинж
Хийн Шинж
new-ribbon Screenshot of the simulation Хийтэй Танилц
Хийтэй Танилц
Screenshot of the simulation Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх
Screenshot of the simulation Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Screenshot of the simulation Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб
Screenshot of the simulation Хүчил-Суурийн Уусмал
Хүчил-Суурийн Уусмал
Screenshot of the simulation Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
Цахилгаан цэнэг болон орны шугам
Screenshot of the simulation Чавхдасны Долгион
Чавхдасны Долгион
Screenshot of the simulation Шаар ба цахилгаан статик
Шаар ба цахилгаан статик
Screenshot of the simulation Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн
Screenshot of the simulation Шулууны График
Шулууны График
Screenshot of the simulation Шуурхай Өөрчлөх
Шуурхай Өөрчлөх
new-ribbon Screenshot of the simulation Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд
Screenshot of the simulation Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн
Screenshot of the simulation Үйлдэл бүтээгч
Үйлдэл бүтээгч
Screenshot of the simulation Үрэлт
Үрэлт
Screenshot of the simulation Өнгөний үзэгдэл
Өнгөний үзэгдэл
new-ribbon Screenshot of the simulation Waves Intro
Waves Intro