134 хайлтын үр дүн transverse waves-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд