367 хайлтын үр дүн ohm's law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд