234 хайлтын үр дүн coulomb's law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд