366 хайлтын үр дүн Newton's 1st Law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд