359 хайлтын үр дүн Kinetic Energy.-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд