475 хайлтын үр дүн Gay-Lussac's Law Gas Laws-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд